Členstvo a Stanovy oz

 

Cieľ združenia

  • podporovať kultúrne, vzdelávacie, prezentačné, publikačné a spoločensko-komerčné aktivity na posilnenie pozitívneho vzťahu verejnosti ku knihám a k čítaniu, rozvoj literárnej, čitateľskej a informačnej gramotnosti a celoživotného vzdelávania občanov, na propagáciu čítania, literatúry, tvorivosti,
  • prehlbovať a oživovať občianske aktivity v podmienkach hlavného mesta SR Bratislavy a okolitého regiónu, zvyšovať vedomosti občanov o dejinách, kultúre a dokumentoch súvisiacich s regiónom,
  • prispievať aj k prekonávaniu sociálnych, informačných a komunikačných bariér pri integrácii zdravotne či sociálne znevýhodnených spoluobčanov.

Predsedníctvo občianskeho združenia Milujem knihy/Amo libris

PhDr. Jaroslava Lesayová – predseda
PhDr. Judita Kopáčiková – podpredseda
Mgr. Lenka Čechvalová – tajomník
Gabriela Kubelaková – hospodár
Barbora Šablatúrová – čle
n

 

Kontrolná komisia

Viera Tiková
PhDr. Zora Bašťovanská
Barbora Šablatúrová


K 23. 2. 2016 malo občianske združenie 17 členov.

 

Stanovy občianskeho združenia Milujem knihy/Amo libris

 

 

 

 

 

   

 

Stanovy_OZ_Amolibris.pdf